Mandaty w Czechach

mandat czachy

Akty prawne regulujące przepisy ruchu drogowego w Czechach:

  • Ustawa nr 361/2000 o ruchu drogowym
    Dnia 1 sierpnia 2011 roku weszła w życie kolejna duża nowelizacja wspomnianej ustawy;
  • Ustawa nr 361/2000 o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami;
  • Ustawa nr 13/1997 o komunikacji lądowej ;
  • Ustawa nr 168/1999 o ubezpieczeniu odpowiedzialności za szkodę będącą spowodowaną użytkowaniem samochodu oraz o zmianie innych ustaw .

Limity prędkości w Czechach:

  • w terenie zabudowanym: 50 km/h;
  • 80km/h na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu
  • poza terenem zabudowanym: od 90 km/h do 130 km/h (na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu).

Największe zmiany zasad ruchu drogowego w ostatnich latach przeprowadzono w roku 2006. Wtedy to wprowadzono punktowy system kar za przewinienia (bodový system). Punkty są naliczane inaczej niż w Polsce – tzn. każdy kierowca na początku ma 12 punktów, które są mu sukcesywnie odbierane w przypadku popełnienia wykroczenia lub czynu przestępstwa związanego z kierowaniem pojazdem mechanicznym.

W przypadku, gdy konto kierowcy osiągnie zero kierowca jest wzywany przez urząd gminy do zwrotu prawa jazdy. Jego posiadacz jest objęty rocznym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych na terytorium RCz a Ministerstwo Transportu RCz przekazuje informację o tym fakcie organowi, który wydał prawo jazdy. Przy naruszeniu zakazu prowadzenia samochodu grozi kara od 25 000 do 50 000 CZK.

Największą ilością punktów (siedem + mandat) przyznaje się np. w następujących sytuacjach:
– prowadzenia pojazdu mechanicznego bez posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu tej kategorii,
– prowadzenia samochodu pod znacznym i widocznym wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego (przy zawartości alkoholu we krwi większej niż 0,3 promila),
– odmowy poddania się testowi na obecność alkoholu w organizmie,
– spowodowania wypadku, w wyniku którego nastąpił zgon lub ciężkie uszkodzenie ciała innej osoby,
– wyprzedzanie innego pojazdu w miejscu niedozwolonym,
– wjeżdżanie na przejazd kolejowy w przypadku, gdy jest to zakazane,
– jazdę pod prąd, cofanie się lub zawracanie na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu,
– prowadzenia pojazdu przez kierowcę, któremu zabrano prawo jazdy.

Pięć punktów przyznaje się m.in. za:
– prowadzenie pojazdu niespełniającego norm technicznych w takim stopniu, że bezpośrednio zagraża to pozostałym uczestnikom ruchu drogowego,
– prowadzenie pojazdu bez aktualnego zaświadczenia o możliwości wykonywania zawodu kierowcy,
– prowadzenie motocykla bez aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym prowadzenie pojazdu tego typu,
– przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości ustanowionej przez przepisy prawa lub znak drogowy o 40 km/h lub więcej w terenie zabudowanym lub o 50km/h poza terenem zabudowanym,
– niezatrzymanie pojazdu na znak „stój” pokazany przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem drogowym,
– spowodowanie zagrożenia dla drugiego kierowcy podczas zmiany pasa ruchu,
– niezatrzymanie samochodu przed przejściem dla pieszych w przypadku, gdy kierowca był do tego zobowiązany.

4 punkty:
– utrudnienie lub uniemożliwienie pieszemu bezpiecznego przekroczenia przejścia dla pieszych,
– złamanie zasady pierwszeństwa przejazdu,
– przekroczenie najdłuższego, dopuszczalnego czasu kierowania samochodem,
– prowadzenie pojazdu, który nie został zarejestrowany w rejestrze pojazdów a podlega takiemu obowiązkowi na podstawie obowiązujących przepisów,
– prowadzenie pojazdu wyposażonego w inną tablicę rejestracyjną niż przydzielona urzędowo,
– naruszenie przepisów dotyczących używania fotelików dziecięcych lub pasów bezpieczeństwa przy przewożeniu dzieci.

3 punkty:
– przekroczenie najwyższej dozwolonej prędkości o 20 km/h albo więcej na terenie zabudowanym lub o 30 km/h albo więcej poza terenem zabudowanym,
– brak zapiętych pasów bezpieczeństwa lub kasku podczas jazdy.

2 punkty:
– jazda po torach tramwajowych w niedozwolonym miejscu,
– korzystanie z telefonu podczas prowadzenia samochodu,
– przekroczenie najwyższej dozwolonej prędkości o mniej niż 20 km/h na terenie zabudowanym lub o mniej niż 30 km/h poza terenem zabudowanym.

1 punkt:
– nieuprawnione wykorzystanie wydzielonego pasa jazdy,
– zatrzymywanie się oraz postój w miejscach niedozwolonych.

Mandaty

Od kilku lat w Czechach obowiązują bardzo wysokie mandaty za złamanie przepisów ruchu drogowego. Wysokość mandatu może sięgnąć nawet 50 000 koron (czyli ok. 2 000 euro). Minimalny mandat za przewinienie zagrożone przyznaniem jednego punktu karnego to 1 500 koron. Najłagodniejszy wymiar mandatu, który możemy otrzymać w Czechach wynosi 200 koron. Jest to mandat za parkowanie samochodu w niedozwolonym miejscu. W przypadku parkowania w niedozwolonym miejscu policja lub straż gminna (miejska) bardzo często zakłada blokady na koła (tzw. botičky – czyli „buciki”). Po założeniu blokady na koła na szybie samochodu funkcjonariusz pozostawia naklejkę informującą o konieczności zadzwonienia pod podany numer (upozornění pro řidiče).

Opłaty za użytkowanie dróg

W Czechach obowiązują opłaty za użytkowanie autostrad. Opłata w przypadku samochodów osobowych jest wnoszona poprzez zakup dwuczęściowego kuponu (winiety). Winietę można wykupić na jeden rok kalendarzowy, miesiąc lub 10 dni. Jedna część kuponu musi zostać wypełniona (należy tam wpisać numer rejestracyjny auta – pole oznaczone literami RZ) oraz nalepiona w prawym dolnym roku przedniej szyby (prawym z perspektywy osoby siedzącej za kierownicą). Drugą część kuponu należy mieć ze sobą i przedstawić w razie kontroli policji lub służb celnych.

Winieta musi:
– być odpowiednio przyklejona (prawy dolny róg przedniej szyby),
– zawierać termin ważności,
– zawierać numer rejestracyjny pojazdu.

W przypadku, gdy któryś z trzech wyżej wymienionych wymogów jest niespełniony kupon jest nieważny a osoba, która się nim posługuje zostanie ukarana mandatem karnym. Kupon może zostać użyty jedynie w jednym pojeździe. W przypadku zmiany numerów rejestracyjnych samochodu kupon nie podlega zmianie (w razie kontroli należy przedstawić dokument potwierdzający zmianę numerów rejestracyjnych).

Po zakończeniu terminu ważności winieta musi zostać usunięta z przedniej szyby.

Uwaga ! Korzystanie z płatnych dróg w Czechach bez ważnego kuponu jest zagrożone mandatem do 5 000 koron.

Punkty sprzedaży są oznaczone specjalną nalepką a kupony mogą być sprzedawane jedynie za ceny nominalne określone w rozporządzeniu rządu czeskiego. W większości przypadków są one dostępne na stacjach benzynowych oraz w placówkach Czeskiej Poczty (Česká pošta).

Od 1 stycznia 2012 r. ceny winiet dla pojazdów do 3,5 tony są następujące:
– winieta roczna – 1 500 koron,
– winieta miesięczna – 440 koron,
– winieta dziesięciodniowa – 310 koron.

Myto elektroniczne (elektronické mýtné)

Od roku 2007 w Czechach obowiązuje system myta elektronicznego. Od stycznia 2010 r. system ten obowiązuje wszystkie pojazdy powyżej 3,5 tony. Stawki za kilometr wahają się od 0,79 korony do 8,1 koron. Stacje pobierania myta są ustawione na płatnej sieci dróg i są wyposażone w anteny umożliwiające komunikację pomiędzy stacją pobierania myta i urządzeniem pokładowym.

Przed wjazdem na drogę objętą koniecznością uiszczenia myta należy:
– zarejestrować pojazd w stacji pobierania myta (wstępnej rejestracji można również dokonać przez internet za pośrednictwem portalu http://www.mytocz.cz ),
– wpłacić kaucję za wypożyczenie urządzenia pokładowego służącego do naliczania myta,
– prawidłowo zainstalować wypożyczony sprzęt.

Myto elektroniczne jest naliczane za pomocą sieci blisko 200 bramek elektronicznych. Uiszczanie myta kontroluje Służba Celna RCz (Celní správa České republiky).

Strona internetowa myta elektronicznego w Czechach (wersja polska):
http://www.premid.cz/index.php?id=homepage&L=41

Sieć dróg na których obowiązuje myto elektroniczne.

Rejestracja samochodu

Każdy nowy pojazd musi być zapisany w rejestrze pojazdów (registr vozidel). Do rejestru może zostać wpisany każdy pojazd, który spełnia normy techniczne i posiada ubezpieczenie OC (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). W celu wpisania pojazdu do rejestru należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy z rozszerzonymi uprawnieniami (obecní úřad obce s rozšířenou působností) właściwego dla miejsca stałego zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ( w Pradze należy złożyć wniosek w Magistracie Miasta).

Podczas składania wniosku (wniosek wypełnia się na specjalnym formularzu) należy mieć przy sobie dokument tożsamości lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej – np. wypis z rejestru handlowego (w przypadku pojazdów stanowiących własność przedsiębiorstw).

Do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć (gdy dotyczy):
– dokument poświadczający stan techniczny pojazdu (technický průkaz),
– dokument potwierdzający fakt przeprowadzenia badań technicznych (doklad o technické prohlídce), w przypadku pojazdu, który był już wcześniej użytkowany,
– zgodę właściciela na zarejestrowanie pojazdu na inną osobę,
– protokół z kontroli ewidencyjnej pojazdu w przypadku, gdy chodzi o pojazd używany,
– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC (doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
– dokument potwierdzający pobyt w przypadku, gdy użytkownik pojazdu nie jest obywatelem Republiki Czeskiej,
– potwierdzenie zapłaty podatku VAT (potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty) w przypadku, gdy pojazd został zakupiony w innym kraju członkowskim UE,
– zaświadczenie o rejestracji pojazdu oraz dokument poświadczający stan techniczny pojazdu (technický průkaz) jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany w innych kraju członkowskim UE.

Prawo jazdy (řidičský průkaz)
Polskie prawo jazdy jest dokumentem w pełni respektowanym w Republice Czeskiej. Niezależnie od statusu prawnego (np. posiadania pozwolenia na pobyt) polski obywatel w Czechach może posługiwać się polskim prawem jazdy.

Obywatel polski może ubiegać się o wydanie czeskiego prawa jazdy w przypadku, gdy ma pozwolenie na pobyt stały lub potwierdzenie pobytu tymczasowego a pobyt ten trwa, co najmniej 185 dni w roku bez przerwy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba ubiegająca się o czeskie prawo jazdy udowodni, że chce je uzyskać ze względu na planowane podjęcie pracy w RCz na okres co najmniej 6 miesięcy.

W celu uzyskania czeskiego prawa jazdy należy ponadto:
– uzyskać zaświadczenie od lekarza potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym,
– ukończyć kurs w szkole nauki jazdy,
– zdać egzamin na prawo jazdy (część teoretyczna w urzędzie, część praktyczna w szkole nauki jazdy),
– wystąpić z wnioskiem o wydanie prawa jazdy.

Badania techniczne

Wszystkie samochody zarejestrowane w Czechach podlegają obowiązkowi okresowych badań technicznych (technická prohlídka silničního vozidla). Kontrolę techniczną przeprowadzają stacje badań technicznych (stanice technické kontroli). Pierwszy przegląd techniczny jest ważny 4 lata, kolejne przeglądy 2 lata (dotyczy samochodów osobowych, ciężarówek o wadze do 3,5 tony i motocykli o pojemności silnika większej niż 50 cm³). Autobusy muszą mieć przeprowadzane badania techniczne 1 raz na 12 miesięcy. Pojazdy zarejestrowane w innych krajach, wjeżdżające na terytorium Republiki Czeskiej muszą mieć zawsze ważne badanie techniczne.

Ubezpieczenie

Od 1 maja 2004 roku polskie ubezpieczenie OC chroni polskich użytkowników samochodów na terytorium całej Unii Europejskiej. W Czechach obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia OC (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – tzw. povinné ručení). Inne rodzaje ubezpieczeń są fakultatywne.

Wypadki

W razie poważnego wypadku należy zadzwonić na Policję (nr 158 lub numer alarmowy 112). Policja spisuje protokół z wypadku w następujących przypadkach:
– jeżeli szkoda majątkowa związana z uszkodzeniem auta jest większa niż 100 000 koron,
– w przypadku śmierci lub zranienia,
– w przypadku zaistnienia szkody majątkowej osoby trzeciej,
– w przypadku, gdy uczestnicy zdarzenia nie ustalą kto był winny wypadkowi,
– w przypadku, gdy uczestnicy zdarzenia nie mogą zapewnić dalszego korzystania z drogi przez innych użytkowników.

W razie wypadku, podczas którego nie doszło do zranienia osób, wyrządzona szkoda nie przekracza 100 000 koron, nie wyrządzono szkody osobom trzecim, nie uszkodzono infrastruktury drogowej i nie zakłócono ruchu drogowego kierowcy mogą sami uzgodnić między sobą sposób wzajemnego zadośćuczynienia bez wzywania policji. Strony wypadku muszą jednak sporządzić protokół wypadku drogowego na europejskim protokole wypadku drogowego (tzw. wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym), który można uzyskać w ubezpieczalni lub ściągnąć ze strony internetowej – wersja czeska ,wersja polska). Po wypełnieniu protokołu obydwie strony zgłaszają wypadek w swoich ubezpieczalniach.

Złomowanie

Kwestia złomowania starych pojazdów jest uregulowana w ustawie o odpadach (zákon o odpadech).

Przepisy ustawy nakładają na producentów obowiązek umożliwienia właścicielowi bezpłatnej likwidacji pojazdu w ramach autoryzowanej sieci.
Warunkiem bezpłatnego przyjęcia wraku do utylizacji jest to, że posiada on wszystkie niezbędne części pojazdu mechanicznego (np. silnik, instalację elektryczną, karoserię, itp.). Przy przekazaniu pojazdu do autoryzowanego zakładu otrzymuje się dokument potwierdzający likwidację (doklad o likvidaci), który następnie przekazuje się do urzędu zajmującego się prowadzeniem rejestru pojazdów (urząd gminy z z rozszerzonymi uprawnieniami).

Zapamiętaj !!

– W RCz jest około 58 000 km dróg, w tym 850 km autostrad oraz dróg szybkiego ruchu.

– Maksymalna dozwolona prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km/h.

– Samochody ciężarowe w Czechach mogą wyprzedać jedynie na drogach posiadających minimum 3 pasy ruchu.

– Światła przednie przeciwmgielne mogą zostać użyte jedynie podczas mgły, opadów śniegu lub intensywnego deszczu. Tylne światła przeciwmgielne muszą być włączone zawsze podczas mgły, opadów śniegu lub intensywnego deszczu.

– W Czechach niedozwolona jest jakakolwiek ilość alkoholu we krwi kierowcy (dotyczy to również rowerzystów).

– W razie poważnego wypadku należy zadzwonić na Policję (nr 158 lub numer alarmowy 112).

– Rowerzyści do 18 roku życia są w Czechach zobowiązani do noszenia kasku. Dzieci mające mniej niż 10 lat mogą jechać na rowerze tylko i wyłącznie w towarzystwie osoby starszej niż 15 lat. Osoba starsza niż 15 lat może wieźć na rowerze dziecko młodsze niż 7 lat jedynie w specjalnym, przystosowanym do tego celu siedzeniu.

– W Czechach obowiązuje zakaz trzymania w ręku telefonu komórkowego podczas kierowania pojazdem — dopuszczalne jest jedynie telefonowanie za pomocą zestawu hands-free.

– Obywatele polscy – niezależnie od statusu pobytu w Czechach – mogą posługiwać się polskim prawem jazdy.

– Cena kursu prawa jazdy kategorii B wynosi ok. 10 000 koron. Kurs trwa ok. 3 miesiące.

– Osoby wyjeżdżające do Czech muszą być zaopatrzone w: trójkąt ostrzegawczy, apteczkę (w tym rękawiczki gumowe), komplet zapasowych żarówek oraz bezpieczników.

– W Czechach nie ma bezwzględnego obowiązku wyposażenia samochodu w opony zimowe, istnieje jednak obowiązek ich posiadania pomiędzy 1.11 a 31.03 w przypadku, gdy „na drodze leży warstwa śniegu, lodu lub gołoledzi albo z uwagi na warunki pogodowe można przewidywać, że dojdzie to tego podczas jazdy”. Tym samym z czeskich dróg znikają dotychczasowe znaki wprowadzające obowiązek używania opon zimowych na określonych trasach. Pomimo tego, że posiadanie opon zimowych nie jest obowiązkowe to kierowcy podróżujący po Republice Czeskiej  w okresie 1 listopada – 31 marca na oponach letnich narażają się na mandat karny.

– Od 1 maja 2004 roku polskie ubezpieczenie OC chroni polskich użytkowników samochodów na terytorium całej Unii Europejskiej.

– Kraje członkowskie rozpoczną wkrótce regularną wymianę danych rejestracyjnych samochodów, by identyfikować kierowców, którzy popełnili wyskoczenie drogowe poza granicami swojego kraju. Inicjatywa uzyskała już poparcie Parlamentu Europejskiego.

– Opłaty za rejestrację samochodu w Czechach są niższe niż opłaty tego typu w Polsce.

– Od roku 2005, kiedy to wprowadzono system punktowy, ponad 33 tys. kierowców w Czechach zebrało maksymalną liczbę punktów karnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *